Psikometrik Testler

Psikometrik Testler

Bu testler tanı ve tedavi değerlendirme sürecinde klinisyene yardımcı araçlardır fakat kendi başına tanı koymaya yetmez hasta/danışanın değerlendirme sürecinde esas olan klinisyenin ruhsal muayenesidir.

Rorschach

Mürekkep lekesi testi olarak da bilinen Rorschach projektif bir kişilik testidir ve on adet karttan oluşmaktadır. Bireylerin kişilik özelliklerini, duygusal işleyişlerini ve düşünce süreçlerini incelemek için uygulanmaktadır. Mental yetersizliği olmayan, her yaş grubundan bireylere uygulanabilmektedir.

MMPI

16 yaş ve üstü kişilere uygulanan, bireyin kendi kendine cevapladığı 566 sorudan oluşan kişilik ve kişilik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Ayrıca kişilerin toplumsal ve bireysel uyumlarını objektif bir şekilde ölçmeyi hedefleyen objektif bir testtir. Çeşitli psikiyatrik hastalıklarının tanısının yanı sıra bireylerin düşünce tarzlarını, kişiler arası yaşanan problemleri, öfke, kaygı problemlerini, sağlıkla ilgili kaygılarını değerlendirmektedir. Bunun dışında iş yerlerinde işe alımlarda da kullanılan bir testtir.

Nöropsikolojik Test Bataryası

Nöropsikolojik testler; Beyinde oluşan bilişsel, davranışsal bozuklukların çeşitli testler ile birlikte ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Ayırıcı tanılarda, hastalığın ve tedavinin sürecinin takibinde, ilaç, rehabilitasyon ve cerrahi girişimin planlanmasında kullanılmaktadır. Nöropsikolojik test bataryası bellek, öğrenme, dikkat, organizasyon, soyutlama, dikkati sürdürme, dil, görsel algı gibi beynin farklı işlevlerini değerlendiren  birden fazla testi içerir.

 • Wechler Bellek Testi
 • Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri
 • Stroop Test
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi:
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
 • İz Sürme Testi

H-T-P Testi

Kişinin çizdiği figürlerden ve bu figürlere yüklediği anlamlardan yola çıkarak kişinin ruhsal dünyasına ulaşmayı hedefleyen projektif bir testtir. Hem çocuk hem yetişkinlere uygulanabilmektedir.

Alexander Zeka Testi

Pratik zekayı ölçen bir performans testidir. Mental retardasyonu ayırt etmek için kullanılır.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Bireyin algısı, ilgisi, tutumları, ilişkileri hakkında bize bilgi veren projektif bir testtir.

Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde verebilmektedir.

Klinik Testler

Scl-90 : Yetişkin bireylerde psikolojik sıkıntıları ve bu sıkıntıların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır.

Beck Depresyon  Ölçeği : Depresyonda görülen duygusal, bilişsel ve motivasyonel belirtileri ve bunların şiddetini ölçen, 21 maddeden oluşan kendini değerlendirme ölçeğidir.

Beck Anksiyete Ölçeği : Bireylerin anksiyete belirtilerini ve şiddetini belirlemede kullanılan 21 maddeden oluşan bir öz bildirim ölçeğidir.

Toronto Aleksitimi Ölçeği : Duyguları tanımada, söze dökmede güçlük ve dışa dönük düşünme gibi  boyutları bulunan öz bildirime dayalı bir ölçektir.

Hamilton Depresyon Ölçeği : Depresyon belirtilerinin şiddetini ölçmeyi amaçlayan, klinisyen tarafından uygulanan bir ölçektir.

Vücut Algısı Ölçeği : Kişinin kırk ayrı vücut bölümünden ya da işlevlerinden duyduğu memnuniyetin derecesini belirleyen bir öz bildirim ölçeğidir.

Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği : Obsesif- kompulsif belirtilerin türünü ve şiddetini ölçmek amacıyla geliştirilen, 19 maddeden oluşan ve  görüşmeci tarafından uygulanan bir ölçektir.

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği : 5 maddeden oluşan ölçek cinsel istek, uyarılma, vajinal lubrikasyon/penis sertleşmesi, orgazma ulaşma kapasitesi ve orgazmdan alınan tatmin gibi cinsel işlevin bileşenlerini değerlendirmeyi amaçlar.

Young Mani Derecelendirme Ölçeği : Manik durumun şiddetini ölçmeye yarayan 11 maddeden oluşan ve klinisyen tarafından uygulanan bir ölçektir.

Geriatrik Depresyon Ölçeği : Öz bildirime dayalı 30 soru içeren, yanıtlanması kolay (evet/hayır) ve yaşlı popülasyona uygun sorulardan oluşan bir ölçektir.

Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi : Kişinin bir aylık zaman dilimindeki uyku kalitesi ve uyku bozukluğunu, şiddetini  değerlendiren öz bildirim ölçeğidir. Öznel uyku kalitesi, uyku gecikmesi, uyku süresi, uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev  bozukluğundan oluşan 7 bileşeni bulunmaktadır.

 

DENWER 2 Gelişimsel Tarama Testi:

Genellikle normal görünümde ve gelişimsel gecikme belirtisi fiziksel muayenede saptanamayacak kadar hafif olan çocukları okul öncesi dönemde tanımayı hedefleyen; çocuklarda gelişmenin izlenmesi, gelişimsel sorunların saptanması, normalden sapmaların erken tanınabilmesinde yol gösterici Gelişimsel Tarama Testidir. Türkiye Standardizasyonu yapılmış geçerliği ve güvenirliği bilinen bir testtir. Testin uygulayıcı eğitim sertifikası olan meslek elemanları tarafından uygulanması, 0-6 yaş grubu çocuklarda belirli aralıklarla en az dört defa tekrarlanması önerilmektedir. Gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde dört bölümde toplanmış 134 maddeden oluşmaktadır ve çocuğun test süresince davranışlarını ve yeteneklerini nasıl kullandığını değerlendirmeye yardımcı olan bir araçtır. Bu alanlar:

 • Kişisel sosyal alan: Kişilerle iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılama
 • İnce Motor –Uyumsal Alan: El-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme
 • Dil: İşitme, anlama dili kullanma
 • Kaba motor: Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak hareket yeteneği.

Belirtilen alanlardaki değerlendirme çocuktan ve bakım verenden alınan bilgiler doğrultusunda yapılmakta kısa sürede tamamlanabilmektedir.

Ne değildir?

 • Zeka testi değil gelişimsel tarama testidir
 • Gelecekteki zihinsel veya uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılmaz
 • Daha ilerideki gelişmeyi tahminde kullanılmamalıdır.
 • Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, duygusal bozukluk gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır
 • Fiziksel muayene veya tanısal değerlendirme yerine kullanılmamalıdır.

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Envanter 0-6 yaş aralığındaki bebek ve çocukların  gelişimini değerlendirmek üzere  düzenlenen ve  annelere sorularak “evet-hayır- bilmiyorum” şeklinde yanıtlanan 154 maddeden oluşmaktadır.. Sorular gelişimin farklı ,ancak birbiriyle ilişkili alanlarını temsil edecek şekilde düzenlenmiştir.

Envanterin 4 alt testi vardır

1. Genel Gelişim (G.G):Toplam puan 154 madde üzerinden hesaplanmakta ve Genel Gelişimi yansıtmaktadır. Tüm alt testleri kapsar.

2. Dil-Bilişsel Gelişim (D.B):65 maddeden oluşan bu alt test basit ses ve sözel davranışlar ile karmaşık dil ifadeleri, dili anlama ve açık olarak ifade edilme, basit problemleri çözme, sayı-zaman kavramı gibi becerilerikapsar.

3. İnce Motor(İ.M):26 Maddeden oluşan bu alt test basit göz-el koordinasyonundan karmaşık ince motor davranışlara kadar uzanan görsel motor becerileri kapsar.

4. Kaba Motor(M):24 maddeden oluşan bu alt test hareket ve hareketle ilişkili kuvvet, denge ve koordinasyonu içerir

5. Sosyal -Beceri Özbakım (SB-ÖB):39 maddeden oluşan bu alt test yeme içme tuvalet temizliği ve giyim gibi özbakım alışkanlıkları ile özerklik, sosyal etkileşim ve insiyatif gibi özelliklerin  genel bir ölçümüdür.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği–IV(WISC-IV)

Bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş  11ay aralığındaki  çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. WISC-IV bilişsel gelişim, zihinsel değerlendirme ve bilişsel süreçlere  ilişkin  güncel araştırmalara dayanılarak  yapılan değişikliklerle özgün bir ölçektir. Psikoeğitim aracı olarak genel  bilişsel  işlevselliğin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak  için kullanılabilir. Ayrıca, üstün zeka, genel zihinsel engel, yada bilişsel açıdan  güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi için  yapılan bir değerlendirmenin  parçası olarak kullanılabilir. Sonuçlar tedavi planı ile klinik  ve eğitim alanlarında yerleştirme kararları için  yol gösterici olabilir. Ayrıca nöropsikolojik değerlendirme ve araştırma  amaçları için çok değerli klinik  bilgi sağlayabilir.

-Sözel Kavrama: Sözel kavrama, geçmişte öğrenilen bilgileri kullanarak sözel muhakeme yapabilme ve sözel kavram oluşturabilme ve sözel akıl yürütme becerilerini temsil eder .Sözel kavrama dönüştürülmüş puanı; sözel bilgi, öğrenilmiş bilgi, öğrenilmiş bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi ölçer; işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir ve okul başarısı ile yakından ilgilidir. Sözel kavrama alanı ile ilgili bilgi veren 5 alt test bulunmaktadır;  İlk üçü temel, son ikisi yedek olmak üzere beş alt testten oluşmaktadır. Bunlar ;  Sözcük Dağarcığı, Benzerlikler, Kavrama, Genel Bilgi, Sözcük Bulma  alt testleridir.

-Sözcük Dağarcığı:  Çocuktan kendisine okunan kelimelerin anlamlarını söylemesi istenilen alt testtir, öğrenme becerisi, uzun süreli bellek ve dil gelişimi hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır.

-Benzerlikler alt testi iki kelime arasında kavramsal benzerliği bulması istenilen  alt testtir sözel muhakeme ve kavram oluşumu becerileri hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır.

-Kavrama alt testi sosyal içerikli durumlar ve toplumsal kurallar hakkında sorulan soruları yanıtlaması istenilen  sözel muhakeme, sözel kavrama ve ifade becerisi, pratik bilgiyi sergileyebilme becerileri hakkında bilgi edinilir.

Moxo Dikkat Performans Testi

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

Hem çocuk hem de yetişkin formları bulunmaktadır.

MOXO ÇOCUK TESTİ:

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

 • Yaş ile uyumlu uyaranlar içeren, 15 dakikalık online test
 • Çeşitli dillerde sesli yönergeler ve çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilecek deneme oturumu
 • Bireyin performansının farklı çevresel koşullardaki seyrinin test edilmesine olanak sağlayan, eşsiz çeldirici seti
 • 6 yaş ve üstünü kapsayan, güncel norm tabanı
 • Bireyin performansının zaman içindeki değişimini (test süresi boyunca) ölçme olanağı sağlayan performans grafiği
 • Yalnızca klavye kullanılarak, herhangi bir ilave cihaz olmadan internete erişimi olan her bilgisayardan kolayca erişilebilen, online arayüz
 • USA-HIPPA gizlilik yasa ve yönetmelikleriyle yüksek düzeyde güvenliği sağlanan hasta bilgileri

MOXO GENÇ&YETİŞKİN TESTİ:

MOXO Genç&Yetişkin testi; 13-65 yaş aralığını kapsayan, uzmanların DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde hastanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. MOXO Genç&Yetişkin DEHB Testi, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modeller.

Neden MOXO Genç&Yetişkin Testi?

 • Uygun uyaran ve çeldiriciler içeren, 18 dakikalık online test
 • Bireyin performansının farklı çevresel koşullardaki seyrinin test edilmesine olanak sağlayan, eşsiz çeldirici seti
 • Farklı ülkelerden toplamda 900 birey içeren, düzenli olarak güncellenen norm tabanı
 • Bireyin performansının zaman içindeki değişimini (test süresi boyunca) ölçme olanağı sağlayan performans grafiği
 • Yalnızca klavye kullanılarak, herhangi bir ilave cihaz olmadan internete erişimi olan her bilgisayardan kolayca erişilebilen, online arayüz
 • USA-HIPPA gizlilik yasa ve yönetmelikleriyle yüksek düzeyde güvenliği sağlanan hasta bilgileri

Moxo Dikkat Testi Uzman Hekim ve Psikologlar tarafından uygulanır.

Çalışma Saatleri:
10.00 - 19.00

Prof Dr. M. Alpay Ates Randevu:
0543 876 48 22

iletisim@appaistanbul.com
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Ergun Aprt. No:244 D:11 Kadıköy/İstanbul

Alsiyon Digital Agency © 2018 - 2022